Biljett

Stadgar

Enligt beslut på årsmötet 2014-04-16.

§ 1. Föreningens namn

Föreningens namn är NitroXy.

§ 2. Föreningens säte

Styrelsen har sitt säte i Gislaveds kommun.

§ 3. Föreningsform

Föreningen är en ideell förening.

§ 4. Syfte

Att anordna datorrelaterade evenemang för ungdomar.

§ 5. Oberoende

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§ 6. Verksamhetsår

Verksamhetsåret är 1 januari - 31 december.

§ 7. Medlemmar

§ 7a. Medlem i föreningen är fysisk person som accepterar dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att begära medlemskap via föreningens hemsida samt betala eventuell medlemsavgift i föreningen. Medlemskapet måste förnyas årligen för att fortsätta gälla.

§ 7b. En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen.

§ 7c. Avstängd medlem har rätt att närvara, yttra sig och rösta på årsmötet.

§ 7d. Styrelsen och årsmöte kan var för sig upphäva avstängning och uteslutning.

§ 8. Styrelsen

§ 8a. Styrelsen har ansvar för:

 • Föreningens förteckning över medlemmar
 • Bidragsansökningar
 • Medlemsvärvning
 • Genomförandet av beslut som tagits på årsmöte
 • Tillsättande av verksamhetsgrupper för genomförande av aktiviteter

§ 8b. Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare och minst en ledamot. Man får ej ha flera poster.

§ 8c. Styrelsen väljs av årsmötet och tillträder omedelbart efter valet.

§ 8d. Styrelsen har rätt att inadjungera personer till styrelsen. Den/dessa äger närvaro-, yttrande- och förslagsrätt, dock ej rösträtt.

§ 8e. För att vara beslutsmässiga måste styrelsen ha minst 3 deltagande styrelsemedlemmar vid beslut.

§ 9. Revisorer

§ 9a. För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor kan men behöver inte vara medlem i föreningen.

§ 9b. Revisor har rätt att kräva kontaktuppgifter till samtliga medlemmar från styrelsen.

§ 10. Valberedning

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen ska årsmötet välja en eller flera valberedare.

§ 11. Valbarhet

Förtroendevalda skall vara medlemmar i föreningen med undantag för revisor som ej måste vara medlem.

§ 12. Fyllnadsval

I händelse av att förtroendevald avgår, eller då posten ej blivit tillsatt, skall valberedningen samt styrelsen lägga förslag på person/personer för att fylla posten. Samtliga medlemmar skall kallas till omröstning enligt paragraf §13c. Omröstningen kan ske på elektronisk väg. Uteblivna röster räknas som nedlagda. Alla medlemmar i föreningen har rätt att nominera och valberedningen måste behandla dessa. Samtliga nomineringar skall presenteras som alternativ.

§ 13. Ordinarie årsmöte

§ 13a. Ordinarie årsmöte skall hållas senast den sista februari varje år.

§ 13b. Styrelsen beslutar om tid och plats.

§ 13c. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas personligen minst tre veckor i förväg genom fysiskt eller elektroniskt brev samt bör anslås på föreningens hemsida.

§ 13d. Följande ärenden skall alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötets ordförande
 3. Val av mötets sekreterare
 4. Val av två personer att justera protokollet
 5. Mötets behörighet
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
 7. Ekonomisk berättelse för förra året
 8. Revisorernas berättelse för förra året
 9. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
 10. Motioner
 11. Årets verksamhetsplan
 12. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
 13. Val av årets styrelse
 14. Val av årets revisor
 15. Val av årets valberedare
 16. Övriga frågor
 17. Mötets avslutande

§ 13e. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet och dessa ska sändas ut, på samma sätt som kallelsen, tillsammans med påminnelse om årsmöte en vecka före årsmötet.

§ 14. Extra årsmöte

§ 14a. Om styrelsen, revisor eller minst 1/3 av föreningens medlemmar begär det skall styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. Kravets giltighet beslutas av årsmötet. Kallelsen måste ske på samma sätt som ordinarie årsmöte (§ 13c).

§ 14b. På extra årsmöte kan endast de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§ 15. Rösträtt

§ 15a. Person som är medlem under årsmötet eller var medlem under någon del av föregående verksamhetsår har rätt att rösta på årsmötet.

§ 15b. På styrelsemöte har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§ 16. Röstetal

§ 16a. Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Ordförande har utslagsrätt vid lika röstetal.

§ 16b. Varje person med rösträtt har en röst.

§ 17. Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan årsmöte eller styrelsen utse annan person att teckna föreningens firma.

§ 18. Stadgeändring

§ 18a. Dessa stadgar kan endast ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster.

§ 18b. Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), oberoende (§5), stadgeändringar (§18) och upplösning (§19) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten eller enhälligt beslut på ett ordinarie årsmöte.

§ 19. Upplösning

§ 19a. Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.

§ 19b. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.

§ 19c. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.